If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới hạn vô cực

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho hàm số f(x)=3x.
Chọn biểu thức miêu tả đúng giới hạn một phía của hàm f tại x=0.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?