If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 12 (Việt Nam)

Phương pháp đổi biến số: cách đặt biến số

Vấn đề

Chi cần tính nguyên hàm dưới đây bằng cách áp dụng phương pháp đổi biến số: (18x2+3)(6x3+3x)6dx
Chi nên đặt biến số u là gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?