If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thể tích hình nón

Vấn đề

Tính thể tích của hình nón.
Nhập kết quả chính xác có chứa π hoặc dùng 3,14 thay cho π để tính toán. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm gần nhất.
cm3
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?