Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Tính chất của lũy thừa với số mũ hữu tỉ (nâng cao)

Vấn đề

Hãy viết lại biểu thức dưới dạng kxn.
12x4x3=