If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sử dụng các quy tắc tính lôgarit

Vấn đề

Viết lại biểu thức được cho dưới đây theo dạng log, c.
log, 6, minus, log, 2
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?