If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 4

Bài học 2: Giới hạn hàm số

Các phương pháp tìm giới hạn

Vấn đề

Giáo viên của Minh đưa ra một sơ đồ và yêu cầu bạn ấy tìm limxπ4h(x) với h(x)=2sinx1cos2x.
Kéo các thẻ bên dưới để liệt kê những bước mà Minh nên làm nhằm tìm được giới hạn đã cho:
A. Thay trực tiếp
B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận
C. Tìm được giới hạn
D. Trường hợp vô định
E. Phân tích thành nhân tử
F. Sử dụng biểu thức liên hợp
G. Áp dụng công thức biến đổi lượng giác
H. Ước lượng
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?