If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 11 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 11 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: Quy tắc tính đạo hàm

Tìm lỗi sai khi áp dụng các quy tắc tính đạo hàm

Vấn đề

Bạn Minh sử dụng các quy tắc tính đạo hàm cơ bản để tính đạo hàm của hàm số y, equals, 1, plus, 6, x. Đây là bài làm của bạn ấy:
=(1+6x)Bước 1=(1)+(6x)Bước 2=1+(6x)Bước 3=1+6(x)Bước 4=1+61Bước 5=7\begin{aligned} &&&\phantom{=}\dfrac{}{}(1+6x)' \\\\ \text{Bước 1} &&&=\dfrac{}{}(1)'+\dfrac{}{}(6x)' \\\\ \text{Bước 2} &&&=1+\dfrac{}{}(6x)' \\\\ \text{Bước 3} &&&=1+6\dfrac{}{}(x)' \\\\ \text{Bước 4} &&&=1+6\cdot 1 \\\\ \text{Bước 5} &&&=7 \end{aligned}
Bạn Minh có làm sai bước nào không? Nếu có, bạn ấy sai ở bước nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?