Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Tìm số trung bình và trung vị từ biểu đồ

Vấn đề

Một quản lý ghi lại số giờ làm việc của 11 nhân viên trong một tuần. Kết quả được biểu diễn trong biểu đồ sau:
Trung vị của mẫu số liệu nằm ở khoảng nào?
Chọn 1 đáp án: