Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Tìm số trung bình cộng

Thông qua một số ví dụ cơ bản, rút ra cách tính số trung bình cộng. Từ đó áp dụng vào quá trình làm bài tập.
Số trung bình cộng có thể được sử dụng để làm giá trị đại diện cho một mẫu số liệu. Đây là một cách để đo lường xu thế trung tâm của mẫu số liệu. Hãy xem ví dụ dưới đây.
Cường có 5 cái bánh quy, Bình có 3 cái bánh quy, Đăng có 6 cái bánh quy và Linh có 2 cái bánh quy. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu cái bánh quy?
Ta có hình minh họa cho biết số bánh quy của mỗi bạn:
Giả sử các bạn ấy góp chung bánh quy lại
và sau đó mỗi bạn sẽ nhận lại số bánh quy như nhau.
Mỗi bạn sẽ có 4 cái bánh quy. Vậy số trung bình cộng là 4.
Lưu ý: Số trung bình cộng chính là số bánh quy mà mỗi bạn sẽ có nếu tất cả bánh quy được chia đều cho bốn bạn.
Tìm số quả chuối trung bình mà mỗi người có dựa vào hình minh họa dưới đây.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
quả chuối

Tính số trung bình cộng

Đối với những mẫu số liệu có rất nhiều số liệu, ta không nên vẽ hình minh họa mà nên áp dụng phương pháp giải chung để tìm số trung bình cộng như sau:
Bước 1: Tính tổng tất cả các số liệu (tương tự với việc cộng tất cả số bánh quy lại)
Bước 2: Chia tổng vừa tìm được cho số các số liệu có trong mẫu số liệu (tương tự với việc mỗi bạn sẽ nhận được số lượng bánh quy như nhau)
Ta sẽ áp dụng các bước trên để tính số trung bình cộng của mẫu số liệu {7;2;8;6;7}:
7+2+8+6+7=30Bước 1305=6Bước 2
Số trung bình cộng của mẫu số liệu này là 6.

Luyện tập tính số trung bình cộng

Tìm số trung bình cộng của mẫu số liệu {2;1;2;4;5;4}.
Hãy tính tổng tất cả các số liệu.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Hãy đếm xem có bao nhiêu số liệu trong mẫu số liệu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tuyệt vời! Tiếp theo, hãy chia tổng vừa tìm được cho số các số liệu có trong mẫu số liệu.
Số trung bình cộng của mẫu số liệu này là
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
.

Bây giờ hãy thử tự giải nhé!

Luyện tập

Tìm số trung bình cộng của mẫu số liệu {5;23;8;12}.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tìm số trung bình cộng của mẫu số liệu {2;7;5;4;6;3}.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tìm số trung bình cộng của mẫu số liệu {4,5;5;3,5;2;2,5}.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.