Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Đánh giá độ lệch chuẩn bằng trực quan

Vấn đề

Mỗi biểu đồ chấm dưới đây biểu diễn một mẫu số liệu khác nhau.
Sắp xếp các mẫu số liệu theo thứ tự có độ lệch chuẩn từ lớn nhất (trên cùng) đến nhỏ nhất (dưới cùng).
1