Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Phương sai

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Mẫu số liệu dưới đây thống kê độ tuổi (tính theo năm) của 4 con ngựa vằn. Đây là những con ngựa vằn được chọn ngẫu nhiên từ 45 con ngựa vằn tại vườn thú địa phương:
7,1,9,14
Dựa vào mẫu thống kê trên, ước lượng số trung bình cộng và phương sai của tổng thể.
Có thể làm tròn kết quả đến hàng phần mười.
Số trung bình cộng:
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Phương sai:
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi