If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 9

Bài học 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Khoảng tứ phân vị

Vấn đề

Mỗi dấu chấm trong biểu đồ sau biểu thị số quân bài Phăng teo trong mỗi bộ bài của Mạnh.
A dot plot has a horizontal axis labeled Number of jokers numbered from 0 to 4. Dots are plotted above the following: 0, 3; 1, 1; 2, 5; 3, 1; 4, 1.
Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu được biểu diễn bởi biểu đồ trên.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi