If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Áp dụng định lý sin để giải các bài toán liên quan đến tam giác

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho ABC với độ dài các cạnh đều có đơn vị đo là xăng-ti-mét và được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.
Triangle ABC. Side AB measures 25 units and side BC measures 10 units. Angle A is 22 degrees.
Tìm số đo góc C^.
Biết C^ là góc tù. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.
C^=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
°
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?