If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đếm đồ vật trong hình

Vấn đề

Có bao nhiêu con cún?
Chọn 1 đáp án:

Paul Gauguin, Still Life with Puppies, 1888.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?