If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Đo độ dài 1

Vấn đề

Hình vuông lớn cao bao nhiêu?
Bạn có thể đo chiều cao của hình vuông lớn bằng các hình vuông nhỏ.
Hình nào thể hiện cách đo hình vuông lớn đúng?
Chọn 1 đáp án:
Hình vuông lớn cao bằng
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
hình vuông nhỏ.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?