If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài tập nâng cao về hàng chục và hàng đơn vị của số có hai chữ số

Vấn đề

Phương án nào có kết quả bằng 42?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?