If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thử thách về hàng giá trị của số có hai chữ số

Vấn đề

Đáp án nào có tổng bằng 42?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?