If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Hàng giá trị (hàng chục và hàng trăm)

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Hàng giá trị (hàng chục và hàng trăm) với 9 câu hỏi này.

Về bài này

Tìm hiểu về hàng chục và hàng trăm. So sánh số có 2 chữ số và 3 chữ số.