If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:43

Đọc hiểu biểu đồ cột: xe đạp

Thuyết minh video

- Thế Giới Xe Đạp có nhiều hơn Xe Đạp Là Chúng Tôi bao nhiêu chiếc? Hãy so sánh Thế Giới Xe Đạp và Xe Đạp Là Chúng Tôi. Thế Giới Xe Đạp ở đây ta thấy rằng nếu ta nhìn ngay đây, Thế Giới Xe Đạp có 19 chiếc xe đạp, 19 chiếc xe đạp. Và đề bài muốn ta so sánh Thế Giới Xe Đạp với Xe Đạp Là Chúng Tôi cho biết Thế Giới Xe Đạp có nhiều hơn Xe Đạp Là Chúng Tôi bao nhiêu? Thế Giới Xe Đạp có 19 chiếc xe, còn Xe Đạp Là Chúng Tôi có bao nhiêu? Xe Đạp Là Chúng Tôi ở đây, Xe Đạp Là Chúng Tôi có, Xe Đạp Là Chúng Tôi có 12 chiếc xe đạp. Thế Giới Xe Đạp có nhiều hơn Xe Đạp Là Chúng Tôi bao nhiêu? Ta có thể lấy số xe của Thế Giới Xe Đạp trừ số xe của Xe Đạp Là Chúng Tôi, 19 trừ 12. Kết quả bằng bao nhiêu? Nếu ta nhìn hàng đơn vị, 9 trừ 2 là 7 đơn vị, rồi một chục trừ một chục là 0. Mình có thể viết 0 nhưng không cần thiết. Vậy Thế Giới Xe Đạp có nhiều hơn Xe Đạp Là Chúng Tôi 7 chiếc xe đạp. Và bạn thấy. Nếu ta bắt đầu ở Xe Đạp Là Chúng Tôi, Nếu các bạn bắt đầu ở đó và các bạn muốn thấy cần thêm bao nhiêu để được như của Thế Giới Xe Đạp, bạn thấy phải đi từ 12 đến 19, hoặc cộng thêm 7 chiếc xe đạp, hoặc Thế Giới Xe Đạp có nhiều hơn Xe Đạp Là Chúng Tôi 7 chiếc, một, hai, ba, bốn, năm , sáu, bảy. Vậy Thế Giới Xe Đạp có nhiều hơn Xe Đạp Là Chúng Tôi bao nhiêu? Nhiều hơn bảy chiếc xe đạp.