If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Fractions, decimals, & percentages

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Fractions, decimals, & percentages với 9 câu hỏi này.

Về bài này

In these tutorials, we'll explore the number system. We'll convert fractions to decimals, operate on numbers in different forms, meet complex fractions, and identify types of numbers. We'll also solve interesting word problems involving percentages (discounts, taxes, and tip calculations).