If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:02

Adding whole numbers by their place values

Thuyết minh video

- 19 nghìn cộng 7 chục bằng bao nhiêu? Đầu tiên chúng ta sẽ xem 19 nghìn là gì, và 7 chục là gì, và từ đó chúng ta có thể cộng chúng lại. Vậy thì, 19 nghìn, thực ra là, nếu chúng ta có 1,000, 19 lần. Vậy đó là 1,000 lần một. Nếu chúng ta có 1,000 lần 2, ta sẽ có 2000. Nếu chúng ta có 1,000 lần 3, ta sẽ có 1000, 2000, 3000. Và 3 chấm ở đây là khá rõ ràng. Nếu chúng ta có 19 nghìn, hay 1,000 mà 19 lần, chúng ta sẽ có 19,000. Vậy, 19 nghìn thực ra là 19 lần 1,000. Và tiếp theo 7 chục, cũng tương tự, ta có thể có 7 chục. Chúng ta có thể có 7 lần 10. 10 cộng 10, cộng 10, và số này thì đơn giản để viết hết ra hơn là 19, chúng ta chỉ cần liệt kê 7 lần số 10. Đây là số 10 thứ 6, và số 10 thứ 7. Vậy, 7 chục thực ra là 7 lần 10. Hay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vậy 7 chục là 70. Tiếp theo nếu chúng ta muốn cộng 2 số này, chúng ta sẽ có 19 nghìn, 0 trăm, 7 chục, và 0 đơn vị. Hay 19,070. chúng ta cũng có thể làm bài này theo cách nhìn vào biểu đồ giá trị của chữ số thay vì liệt kê ra tất cả nghìn, và liệt kê tất cả chục, chúng ta có thể nghĩ về giá trị của chữ số. Ta có 19 nghìn, có nghĩa chúng ta muốn chữ số cuối, chữ số 0, ở vị trí hàng nghìn. Và chữ số còn lại, ta có số 1, sẽ đứng trước nó. Vậy đây đọc là 19 nghìn, và bằng cách viết 'nghìn' ở đây, chúng ta đã lấy toàn bộ vị trí trống ở phía sau. Hay, 3 số 0 chúng ta thêm vào ở cuối. Nghìn có thể được biểu diễn bằng 3 số 0 ở cuối. Trong khi đó, 7 chục, ta đặt số 7 ở vị trí hàng chục, và một lần nữa, chúng ta có 1 vị trí trống đằng sau nó. Chúng ta không có số nào đi với nó. Chục, bằng cách nói chục, chúng ta muốn nói đến số 0 ở sau nó. Vậy, nghìn thì thêm 3 số 0 ở cuối, và 7 chục thì thêm 1 số 0 ở cuối. Một lần nữa, nếu chúng ta cộng 2 số này, như ta đã thấy ở trước, ta có 19 nghìn, 0 trăm, và 7 chục. Bằng cách nào cũng được, bằng cách liệt kê ra 19 nghìn thực ra là 19 lần 1,000, và 7 chục, thực ra là 7 lần 10, hay chúng ta nhìn vào biểu đồ giá trị của chữ số, và thêm số 0 vào cuối. Dù theo cách nào thì kết quả vẫn là 19,070. Thêm một bài nữa. Chúng ta có 5 chục nghìn cộng 22 nghìn. Lần nữa, có 2 cách để chúng ta giải bài này. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ xem xem 5 chục nghìn là bao nhiêu? Nếu chúng ta có 5 lần 10,000 , một lần 10,000, một lần nữa, là 3 lần. 4 lần 10,000, và 5 lần 10,000, tổng sẽ là 50,000. 10,000, 20, 30, 40, 50 nghìn. Vậy, 5 chục nghìn là 50,000. Cô sẽ viết nó ở trên đây, 50,000. Cộng, 22 nghìn. 22 nghìn, nhớ rằng khi chúng ta phân tích 19 nghìn, nếu chúng ta viết 1 lần 1,000 nó sẽ là 1 nghìn. Nếu chúng ta viết 1,000 hai lần, sẽ là 2 nghìn. Nếu chúng ta viết nó 22 lần, thì sẽ là 22 nghìn. Sẽ là 22,000. Và chúng ta có thể cộng 2 số này, 50,000 cộng 22,000, tổng sẽ bằng 72,000. Vậy thì một cách ở đây, là cách đầu tiên chúng ta nói đến, là xem xem 5 chục nghìn trông như thế nào, và 22 nghìn trông như thế nào, để có các số và cộng chúng lại. Một cách khác nữa để giải bài này đó là bảng giá trị các chữ số. Đó là nghĩ về giá trị của các chữ số. Chúng ta có bảng giá trị các chữ số ở đây, và đặt số đầu tiên của chúng ta, là 5 chục nghìn. Vậy, chúng ta có số 5 ở hàng chục nghìn, 5 chục nghìn. Và chúng ta có thể thêm các số 0 ở sau nó vào các hàng còn trống ở sau. Có không nghìn, không trăm, không chục, và không đơn vị. Hay, đối với chục nghìn, chúng ta sẽ thêm 4 số 0 ở sau nó. Và số còn lại là 22,000, vậy thì 22. Chúng ta đọc là 22,000, luôn đọc tên vị trí của chữ số khác 0 cuối cùng mà ta thấy. Vậy thì, 22 và sau đó là nghìn. Với hàng nghìn như trước đây, chúng ta sẽ thêm 3 số 0 vào cuối. Cuối cùng, khi chúng ta cộng 2 số này lại, khi nhìn vào giá trị các chữ số, ta có 7 chục nghìn. Chúng ta có 2 nghìn. Vẫn là 0 trăm, 0 chục, và 0 đơn vị. Vậy, đáp án của chúng ta cho 5 chục nghìn cộng 22 nghìn là 72,000.