If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:04

Rounding whole numbers to nearest ten

Thuyết minh video

Làm tròn số 1,585 tới chữ số hàng chục. Để thầy viết lại số đó. 1,585 tới chữ số hàng chục. Vậy ta sẽ tập trung vào vị trí hàng chục. Nếu ta phải làm tròn nó lên, ta sẽ phải tới 1,500-- để thầy viết nó theo màu. Ta sẽ phải làm tròn tới 1,590. Số 8 sẽ làm tròn thành số 9. Và 90, nếu ta phải làm tròn xuống, ta sẽ được 1,500, và ta sẽ làm tròn xuống 80. Vậy đây là 2 sự lựa chọn. Ta đã thấy 2 ví dụ vừa rồi. Nếu vị trí bên phải nó là số 5 hay lớn hơn, ta làm tròn lên. Vị trí bên phải của có hiển nhiên bằng 5 hay lớn hơn. Nó bằng 5, vậy ta làm tròn lên. Vậy nó là 1,590. Và ta đã hoàn tất!