If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:23

Rounding whole numbers to nearest hundred

Thuyết minh video

Làm tròn 24,259 tới chữ số hàng trăm gần nhất. Các em thấy là làm những bài này khá là dễ dàng, nhưng điều thầy muốn là suy nghĩ xem làm tròn tới số hàng trăm gần nhất có ý nghĩa như thế nào. Vậy thầy sẽ vẽ một trục số. Để thầy vẽ một trục số ở đây, thầy sẽ chia thành nhiều trăm trên trục số. Vậy có lẽ ta có 24,100, rồi tới 24,200, rồi tới 24,300, và tiếp đó là 24,400. Thầy nghĩ là các em cũng hiểu ý thầy khi chia theo trăm. Thầy đang đi lên theo 100. Giờ trên trục số này, 24,259 ở đâu nhỉ? Nếu ta nhìn trên trục số, nó lớn hơn 24,200 và nhỏ hơn 24,300. Và nó là 259, vậy nếu khoảng cách ở đây là 100, 59 nằm ở ngay đây, con số của ta nằm ở đó. Đó là 24,259. Vậy khi có ai đó kêu các em làm tròn tới chữ số hàng trăm gần nhất, tức là họ nói làm tròn tới một trong những lượng 100 này hay bất kì lượng 100 nào mà nó gần nhất. Và nếu các em nhìn vào như thế này, nếu các em chỉ ước lượng bằng mắt, thật sự các em sẽ thấy nó gần 24,300 hơn 24,200. Vậy khi các em làm tròn nó, các em làm tròn thành 24,300. Vậy nếu các em làm tròn tới hàng trăm gần nhất, đáp án chính là 24,300. Đó kiểu như là sự hiểu biết về khái niệm tại sao nó được gọi là hàng trăm gần nhất. Hàng trăm gần nhất là 24,300. Nhưng mỗi khi các em giải một bài toán như thế này, các em không cần phải vẽ trục số và thực hiện những bước này dù các em muốn suy nghĩ về nó. Một cách dễ hơn, hay có lẽ là một cách máy móc hơn, là các em chỉ cần nhìn vào số 24,259. Ta muốn làm tròn tới hàng trăm gần nhất, vậy các em nhìn vào hàng trăm. Hàng trăm ở đây, và khi ta làm tròn, điều đó có nghĩa là ta không muốn số nào khác cả. Ta chỉ muốn có những con số 0 sau hàng trăm. Vậy điều các em làm là nhìn vào hàng sau của hàng mà các em đang làm tròn tới. Đây là hàng trăm vậy các em nhìn vào số 5 ở đây, và nếu số này lớn hơn hay bằng 5, nếu nó là 5, 6, 7, 8, hay 9, các em làm tròn lên. Vậy lớn hơn hay bằng 5, các em làm tròn lên. Như vậy làm tròn lên trong trường hợp này, nó là 5. Nó lớn hơn hay bằng 5, vậy làm tròn lên có nghĩa là ta đi tới 24,000, và bởi vị ta đang làm tròn lên nên ta chuyển 2 thành 3. Ta tăng lên 1, vậy làm tròn lên 24,300. Đó là ý nghĩa khi làm tròn lên. Kiểu như ví dụ thôi, nếu thầy có 24,249 và thầy muốn làm tròn tới hàng trăm gần nhất, thầy sẽ nói, OK, thầy muốn làm tròn tới hàng trăm gần nhất. Để thầy nhìn vào hàng chục, nó cách hàng kia 1 hàng về bên phải. Nếu nó không lớn hơn hay bằng 5, thầy sẽ làm tròn xuống. Và khi các em làm tròn xuống, hãy cẩn thận nhé. Nó không có nghĩa là các em giảm số 2 này. Nó thực sự có nghĩa là các em chỉ có 2. Hãy bỏ hết những thứ phía sau đi. Vậy nó trở thành 24,200. Đó là các bước khi các em làm tròn xuống. Nếu làm tròn lên, nó trở thành 24,300. Và nó hợp lí đó chứ. 24,249 sẽ nằm đâu có ở đây, vậy nó gần với 24,200 hơn. 24,200 sẽ làm hàng trăm gần nhất khi ta làm tròn xuống trong trường hợp này. Và trong bài toán này, 24,259, hàng trăm gần nhất là 24,300. Ta đã làm tròn lên.