If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:18

Thuyết minh video

Hãy sắp xếp các con số 2, 6, 0, và 1 để có thể tạo ra một số có 4 chữ số lớn nhất. Vậy cách thầy muốn suy nghĩ về bài này là nếu thầy cố tạo ra một con số lớn nhất có thể, thầy phải đặt những số lớn nhất ở những hàng giá trị lớn nhất. Vậy nếu nó là một số có 4 chữ số-- vậy là một số có 1, 2, 3, 4 chữ số-- dù thầy đặt số nào ở đây, nó cũng sẽ thể hiện ngàn. Dù thầy đặt số nào ở đây, nó cũng sẽ thể hiện trăm. Dù thầy đặt số nào ở đây, nó cũng sẽ thể hiện chục. Và dù thầy đặt số nào ở đây, nó cũng sẽ thể hiện đơn vị. Vậy thầy muốn có tối đa số ngàn. Ví dụ như, số lớn nhất ở đây là 6. Thầy có thể làm nó thành 6,000. Thầy có thể làm nó thành 600. Thầy có thể làm nó thành 60, hay thầy có thể làm nó thành 6. Nếu thầy muốn một con số lớn nhất có thể, thầy sẽ làm nó thành 6,000. Chú ý là nếu thầy đặt những số khác ở hàng giá trị đó-- nếu thầy đặt số 0, thầy sẽ có 0 ngàn. Nếu thầy đặt số 2 ở đó, thầy sẽ chỉ có 2,000. Nếu thầy đặt số 1 ở đó, thầy sẽ chỉ có 1,000. 6,000 rõ ràng là lớn hơn bất cứ số nào có thể tạo nên với 2, 0, hay 1 ở hàng ngàn. Giờ cũng tương tự như vậy, ta cần số lớn nhất tiếp theo ở hàng trăm. Số lớn nhất tiếp theo chính là 2. Vậy thầy sẽ đặt một số 2 ở đây. Thầy thà có 2,000 còn hơn 0 ngàn hay 1,000. Điều đó sẽ làm số này lớn hơn. Tiếp theo cũng y hết vậy-- ta cần số lớn nhất tiếp theo ở hàng chục. Thầy thà có một số 10 còn hơn không có số 10 nào. Như vậy thầy còn lại 0. Ta sẽ đặt số 0 ở đây. Vậy chúng ta có thể tạo thành 6,210. Nếu thầy muốn tạo ra một số nhỏ nhất có 4 chữ số, thì thầy sẽ sắp xếp nó lại, vậy thầy có số nhỏ nhất có thể ở hàng ngàn và số lớn nhất có thể ở hàng đơn vị. Vậy số nhỏ nhất có thể mà thầy có thể tạo ra là -- thầy sẽ cẩn trọng một chút-- 0, 1, 2, 6. Số nhỏ nhất có thể, nếu thầy chỉ đảo cái này lại, sẽ là 126 mà thầy có thể tạo ra từ những số này. Nhưng đây là số mà đề hỏi ta. Vậy ta sẽ có 6,210.