If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:35

Comparing with multiplication and addition: money

Thuyết minh video

Chúng ta được bảo rằng Minli có nhiều hơn James 5 Đô. Minli có 33 Đô. Vậy James có bao nhiêu Đô? Nào hãy dùng một vài chữ cái để đại diện cho số tiền mà Minli có và số tiền mà James có. Chúng ta cho M đại diện cho số tiền mà Minli có. Và J đại diện cho số tiền mà James có. Chúng ta được bảo rằng Minli có nhiều hơn James 5 Đô. Vậy tiền của Minli, hoặc Minli có số tiền, bằng với số tiền của James có cộng thêm 5. Bắt đầu với số tiền mà James có. Cộng thêm 5, các em có số tiền của Minli. Minli có nhiều hơn James 5 Đô. Giờ họ nói rằng, Minli có 33 Đô. Hãy để thầy viết xuống đây. Chúng ta biết rằng M bằng với-- nào câu đầu tiên này nói rằng, câu ngay đây nói rằng, chữ M này bằng với 33 Đô. Vậy thay vì vuết M ở đây, chúng ta có thể nói rằng, nào 33 thù bằng với số tiền mà James có cộng thêm 5. Và giờ chúng ta chỉ cần nghĩ xem James có bao nhiêu tiền. Và thầy khuyến khích các em nên tạm dừng video nay lại và tự suy nghĩ xem. Nào, một cách để mường tượng điều này có thể là trên trục số. Hãy để thầy vẽ một trục số ở đây. Và nói rằng đây là 0. Đây là số tiền mà Minli có. Và Minli có 33 Đô. Nó đại diện cho điểm ở ngay đây. Và J là số tiền mà James có. Vậy thầy nói rằng chữ J ở ngay đây. Và chúng ta biết rằng nếu ta cộng thêm 5 vào J-- nếu các em lấy J, cộng thêm 5, các em sẽ có 33. Vậy bằng cách nào thầy có thể đếm tới 33? Bằng cách nào thầy có thể bắt đầu với M hay bằng cách nào thầy có thể bắt đầu với số tiền mà Minli có và sau đó đếm tới số tiền mà James có? Nào, thầy có thể đi vòng qua một cách khác. Thầy có thể bắt đầu với M, và thầy có thể trừ đi 5. Chúng ta có thể nói rằng 33, là chữ M, số tiền mà Minli có, trừ 5, sẽ bằng với số tiền mà mà James có. Vậy James có bao nhiêu tiền? Nào, 33 trừ 5 sẽ bằng với 28. Vậy chúng ta có thể nói rằng James có, 28 bằng với J, hoặc James có 28 Đô. Vậy ở ngay đây là số 28. Và các em sẽ thấy rằng. 28 cộng 5 là 33. 33 thì nhiều hơn 28 là 5 đơn vị. Vậy cách này là chính xác. Nào hãy nghĩ đến câu hỏi tiếp theo. Đường đi từ nhà của Jessica đến trường thì dài gấp 5 lần từ nhà của Paulette đến trường. Nhà của Jessica thì cách trường 15 dặm. Vậy khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường là bao nhiêu? Giống như chúng ta đã làm, hãy nhìn vào các câu gợi ý này và xem chúng nói gì nào. Và thầy khuyến khích các em sử dụng các chữ cái để đại diện cho khoảng cách từ nhà Jessica đến trường và từ nhà của Paulette đến trường. Và các em hãy thử tự mình tính nó ra xem. Tạm dừng video này lại ngay, và thử tự mình tính xem sao. Các em có thể tưởng tượng rằng J là một chữ cái thích hợp đại diện cho Jessica, khoảng cách từ nhà của Jessica đến trường. Và P là dùng cho khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường. Chúng ta được bảo rằng, do dù khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường la bao nhiêu, các em nhân 5 lần nó sẽ có được khoảng cách từ nhà của Jessica đến trường. Vậy chúng ta có thể viết là P, khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường, nhân 5 lên, sẽ là khoảng cách từ nhà của Jessica đến trường. Khoảng cách từ nhà của Jessica thì gấp 5 lần khoảng cách từ trường đến nhà Paulette. P là khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường. J là khoảng cách tuè nhà của Jessica đến trường. Sau đó họ nói chúng ta rằng từ nhà của Jessica đến trường là 15 miles. Vậy họ vừa nói rằng, câu nói ở ngay đây, họ nố rằng J bằng với 15. Vậy chúng ta có thể viết lại chỗ này là khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường nhân cho 5, đó là khoảng cách tuè nhà của Jessica đến trường, hoặc từ trường đến nhà của Jessica, và chúng ta biết nó là 15, nó sẽ bằng với 15. Vậy P sez bằng bao nhiêu? Một số nào đó nhân 5 sẽ bằng với 15. Một số dặm nào đó nhân 5 sẽ bằng với 15 dặm. Nào, các em có thể suy nghĩ về việc này trong đầu mình, nhưng chúng ra cũng có thể mường tượng ta nó thế này. Nào hãy vẽ lại trục số. Và nếu các em bắt đầu với con số này, P-- là khoảng cách từ nhà của Paulette đến trường, P-- và các em nhân nó cho 5. Đây là 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần. Vậy chú ý rằng đây là P, khoảng cách này là P ngay đây này, và có một chữ P khác ở ngay đây, và chữ P khác ở ngay đây, và chữ P khác ở ngay đây, và ngay đây lại là một chữ P khác. Hoặc một cách suy nghĩ khác là, cả khoảng cách ngay đây sẽ là bằng với P cộng P cộng P cộng P cộng P, hoặc P nhân 5. Và nó sẽ bằng khoảng cách từ nhà Jessica đến trường, hay khoảng cách từ trường đến nhà của Jessica. Vậy số ở ngay đây sẽ bằng 15, bằng với J. Vậy làm sao mà chúng ta có thể tính ra đây? Nào, nếu 5 lần P bằng 15-- nếu thầy muốn tính xem P là bao nhiêu, thầy chỉ cí thể chi 15 cho 5 phần bằng nhau. Vậy chúng ta có thể nói rằng P thì bằng với 15 chi cho 5 lần. Nếu các em lầy 15 dặm và chia nó thành 5 phần bằng nhau, các em sẽ có được P. Vậy số này bằng bao nhiêu? Nào, để có P, 15 chia cho 5 bằng 3. Vậy Paulette sống cách trường 3 dặm. Và các em sẽ thấy rằng. Đây là 3, số 3 khác, số 3 khác, cộng một số 3 khác, và một số 3 khác. 3 nhân 5 bằng 15. Nhà của Jessica, cách trường 15 dặm, thì gấp 5 lần khoảng cách từ trường đến nhà của Paulette, sẽ là 3 dặm và điều này là hoàn toàn có lý.