If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép nhân và phép chia

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Phép nhân và phép chia với 19 câu hỏi này.

Về bài này

Let's continue on the multiplication and division adventure that was started in third grade. We'll think about multiplying and dividing with whole numbers and discover that sometimes we have a leftover, or a remainder, when we divide. These tutorials will also help you get comfortable with multiplying multi-digit numbers, long division, and solving word problems. Let's do this people!