If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Đo lường và dữ liệu

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Đo lường và dữ liệu với 21 câu hỏi này.

Về bài này

When we measure anything, we do it in human-defined 'units'. Different units were defined in different places and for different scales. The two most common are U.S. customary units and metric units. Let's think about how to convert between and among them! We'll also continue thinking about perimeter and area!