If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Hình học

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Hình học với 14 câu hỏi này.

Về bài này

Finally, we're getting to geometry. We've been waiting for this and hope you have been, too. The foundation of all geometry is the line--so that's a great place to start. From there we'll move into angles, quadrilaterals, and triangles. Our goal here is to get familiar with the basic concepts, skills, and applications of geometry. So jump in and let's go for a ride!