If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:40

Thuyết minh video

Nhận biết các số nguyên tố Xác định những số sau là nguyên tố, hợp số, hay không là nguyên tố cũng không là hợp số. Chỉ ôn lại một chút, một số nguyên tố là một số tự nhiên, như vậy một trong các số đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân, có chính xác 2 ước số. Những ước số đó là 1 và chính nó. Như vậy một ví dụ về số nguyên tố là 3. Chỉ có 2 số tự nhiên mà được chia hết bởi 3 là 1 và 3. Một cách khác để nghĩ về nó là cách duy nhất để có 3 là một tích các số tự nhiên. Như vậy nó chỉ có 1 và chính nó. Số hợp số là một số tự nhiên mà có nhiều hơn 1 và chính nó là ước số Và chúng ta sẽ nhìn ví dụ về nó và không là nguyên tố cũng không là hợp số chúng ta có thể nhìn một trường hợp thú vị trong bài toán này. Đầu tiên hãy nghĩ về 24 Hãy nghĩ về tất cả các số tự nhiên, hay số nguyên mặc dù 0 cũng bao gồm trong số tự nhiên Hãy nghĩ về tất cả các số đếm tự nhiên mà chúng ta có thể chia bởi 24 mà không có bất cứ số dư nào Chúng ta sẽ cân nhắc về các ước số Rõ ràng, nó chia hết cho 1 và 24, thực tế thì 1 nhân 24 = 24 Nhưng nó cũng có thể chia hết cho 2 2 nhân 12 = 24, như vậy nó cũng chia hết cho 12 Nó cũng chia hết cho 3, 3 nhân 8 = 24. Về vấn đề này, thật sự chúng ta không phải tìm tất cả các ước số để nhận ra rằng nó không phải số nguyên tố. Rõ ràng nó có nhiều ước số hơn 1 và chính nó. Như vậy rõ ràng nó sẽ là một hợp số. Đây sẽ là một hợp số. Hãy hoàn thành việc phân tích thành nhân tử vì chúng ta đã bắt đầu Nó chia hết cho 4 và 4 nhân 6 = 24. Như vậy đây là tất cả các ước số của 24, rõ ràng nhiều hơn 1 và 24. Bây giờ hãy nghĩ về 2. Các số nguyên khác 0 mà được chia hết bởi 2 1 nhân 2 hoàn toàn đúng, 1 và 2, nhưng không có số nào khác mà được chia hết bởi 2. như vậy nó có 2 ước số, 1 và chính nó. Đó là định nghĩa số nguyên tố. Vậy 2 là nguyên tố. 2 là nguyên tố. 2 thì thú vị, vì nó là số nguyên tố chẵn duy nhất Là số nguyên tố chẵn Và nó là hiển nhiên với các em vì bằng định nghĩa một số chẵn thì chia hết cho 2. 2 rõ ràng chia hết cho 2, đó là lý do 2 là số chẵn Nhưng nó chỉ chia hết cho 2 và 1, đó là lý do nó là nguyên tố. Nhưng những số mà số chẵn sẽ chia hết là 1, chính nó và 2. Các số khác mà là số chẵn thì sẽ chia hết cho 1, chính nó và 2. Như vậy theo định nghĩa, nó sẽ có 1 và chính nó và một số khác, như vậy nó sẽ là một hợp số. Vậy 2 là nguyên tố, mọi số chẵn khác 2 khác là hợp số. Đây là một trường hợp thú vị: 1 chỉ chia hết cho 1. 1 chỉ chia hết cho 1. Như vậy nó không là nguyên tố, nói một các chính xác, vì nó chỉ có 1 là ước số; nó không có 2 ước số. 1 là chính nó, nhưng để là nguyên ti61, các em phải có chính xác 2 ước số, 1 chỉ có 1 ước số. Để là một hợp số, các em phải có nhiều hơn 2 ước số: 1, chính nó và một số khác. như vậy nó không là hợp số. 1 không là nguyên tố cũng không là hợp số 1 không là nguyên tố cũng không là hợp số. Và cuối cùng chúng ta có 17. 17 chhia hết cho 1 và 17. Nó không chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hay 16. Nó có chính xác 2 ước số là 1 và chính nó, vậy 17 là nguyên tố.