If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:3:38

Thuyết minh video

Như vậy hãy nói thầy có những cái bàn trong đó thầy có thể vừa một người ở mỗi đầu ngắn của những cái bàn. Như vậy thầy vừa 1 người ở đây. thầy có thể vừa 1 người ở đây. Các em có thể nhìn nó như chúng ta đang nhìn từ phía trên cái bàn. ở đây. Như vậy chúng ta có thể đặt 1 người ở mỗi đầu ngắn của bàn. Và sau đó ở những đầu dài ở đây, Chúng ta vừa 2 người. Chúng ta vừa 2 người ở đầu dài hơn. như vậy khi các em có một bàn, các em có thể vừa 1, 2, 3 4,5, 6 người. các em có thể vừa 6 người Bây giờ hãy nghĩ về những gì xảy ra khi chúng ta thêm những cái bàn cuối đến cuối ở bàn này ở đây. Như vậy bây giờ hãy tưởng tượng có 2 bàn như vậy ở đây chúng ta có 1, và nó sẽ chạm đầu với bàn ở đây. Và vì nó chạm đầu ở đây-- chúng ta đang tạo một cái bàn liên tục-- các em không thể có người ở đây được nữa Như vậy bây giờ chúng ta có thể vừa bao nhiêu người? Hãy nhìn. Chúng ta có thể vừa 1, 2, 3, 4, 5. Và ở bàn này, giống như vậy, các em có thể vừa 6, 7, 8, 9. Và sau đó các em có thể đặt 1 người ở đầu này. Và khi đó có 2 bàn hai đầu gần như chạm vào nhau, các em có thể vừa tổng cộng 10 người. Hãy tiếp tục và nhìn chúng ta có thể nghĩ về mẫu ở đây hay không như vậy hạy đặt 3 bàn ở đây, như vậy 1 bàn, 2 bàn, và 3 bàn. Giống như trước chúng ta có thể đặt 1 ở mỗi đầu. Như vậy đó là 2 người. Sau đó chúng ta có 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 người-- 14 người như vậy đang diễn ra ở đây là những gì nó trông như thế nào nếu các em nhìn vào những số này chúng ta đi 6 đến 10 đến 14. Nó trông như chúng ta đang thêm 4 người mỗi lần chúng ta thêm 1 bàn. Bây giờ nó có hợp lý hay không? như vậy hãy nghĩ về tình huống đầu tiên. Hãy tưởng tượng đây là người thật và thầy sẽ tạo người này bằng màu xanh biển. nếu các em mang cái bàn mới này, nếu các em mang 2 cái bàn-- như vậy đây là bàn 1-- người màu xanh này phải di chuyển. và như vậy họ có thể di chuyển đi đâu? Hãy nói rằng họ luôn nhất định ngồi vào đầu mỗi bàn. Như vậy người màu xanh này sẽ di chuyển đến đầu của 1 bàn mới họ di chuyển đến đây. như vậy có bao nhiêu người mới di chuyển đến bàn liên hợp mà các em mang bàn thứ 2 này vào? Người mới thầy sẽ làm bằng màu tím. Người mới là người đó- hãy để thầy làm nhiều hơn bằng 1 màu duy nhất-- người này, người này, người này, và người này. Như vậy các em có thể cộng thêm 4 người mới với mỗi bàn mới. một cách để nghĩ về nó là 1 bàn mới sẽ có thể có 1 đầu có thể sử dụng được ở đây. đầu có thể sử dụng được đó sẽ được lấy 1 người mà ở đầu có thể sử dụng được khi các em có ít bàn hơn. như vậy phép cộng thật sự là ở 2 đầu ở đây. Như vậy các em có thể cộng thêm 4 người mới với mỗi lần các em thêm 1 bàn mới. Như vậy nó hoàn toàn hợp lý. dựa vào đó, các em có thể nghĩ mà thậm chí không phải vẽ hình, có bao nhiêu người các em có thể có nếu các em có 4 hay 5 hay 6 hay nhiều bàn. Như vậy các em có thể tưởng tượng nếu các em có 4 bàn Chúng ta phải thêm 4 và các em có thể ngồi 18 người. Nếu các em có 5 cái bàn, các em có thể vừa 22 người và vân vân.