If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:22

Factors and multiples: days of the week

Thuyết minh video

Hôm nay hãy nói-- và chúng ta sẽ gọi hôm nay là ngày 1 Ngày 1 là thứ 2. Cái thầy muốn tính là ngày thứ 300 sẽ là gì? Ngày thứ 300 sẽ là ngày nào trong tuần? Và thầy khuyến khích các em nên tạm dừng đoạn video. và nghĩ về nó một chút. Như vậy hãy viết ra những ngày trong tuần. Các em có thứ 2-- thầy sẽ làm màu khác-- các em có Thứ 2, thứ 3, thú 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Như vậy nếu chúng ta có số thấp hơn, chúng ta có thể điền nó ra. Thứ 2 là ngày 1 thứ 3 là ngày 2 thú 4, ngày 3. 4, 5, 6, 7. Thầy sẽ tiếp tục. Ngày 8, đó sẽ là thứ 2. 9 10. Thầy đang viết tấm lịch ra. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy nó thì hữu ích thầy có thể viết ra nếu thầy muốn tính ngày thú 16 hay ngày thứ 20 Thầy có thể viết nó ra. Nhưng nó không hữu ích nếu thầy muốn tính ngày thứ 300 hay nó sẽ không hiệu quả nếu thầy muốn tính ngày 3,000 Như vậy thầy có thể xem xét cách toán học về suy nghĩ ngày thứ 300 sẽ là gì hay không? Như các em thấy khi thầy bắt đầu vẽ khung lưới ở đây, khung lưới này có hàng và mỗi hàng các em có 4 ngày trong đó. và nó thì hiệu quả. Có 7 ngày trong một tuần. Như vậy có một cách nếu một người cho các em 16 mà không vẽ khung lưới, sau đó các em sẽ biết rằng 16 là thứ 3 không? Một các để nghĩ về nó mà có thể nhảy số là các em có thể chia 16 cho 7 Điều đó nói với các em có bao nhiêu hàng sẽ đến trước 16. Như vậy 16 chia 7 dư 2. Chúng ta có 2 hàng trước 16 ở đây. các em có thể có 7 đến 16 là 2 lần và sau đó các em có 1 số dư. Phần dư khi các em chia 16 cho 7 là gì? 16 chia cho 7 sẽ là 2. 2 lần 7 là 14. Các em sẽ có một phần dư là 2. Vậy khi chúng ta chia, chúng ta quan tâm nhiều hơn về 2 này. Chúng ta thường quan tâm về nó đi vào đó bao nhiêu lần? Nhưng bây giờ, phần dư thì thật sự thú vị. phần dư thì thật sự thú vị ở đây. Vì phần dư nói với các em-- 2 đầu tiên nói với các em 7 đến 16 hai lần. Các em có bao nhiêu hàng trước khi có 16. Nhưng sau đó phần dư nói với các em ở hàng đó đâu là 16? như vậy 16 có phần dư là 2. như vậy 16 không phải là đầu tiên. nó là lối vào thứ 2 ở dòng thứ 3 và như vậy nó sẽ là thứ 3. thứ 3 là ngày thứ 2 Thầy biết những gì các em đang nói. Có phải lúc nào nó cũng đúng? Hãy thử một vài ví dụ. Hãy tưởng tượng ngày 25 Như vậy hãy chia 25 cho 7. Vậy thầy sẽ làm nó ở đây-- thầy có thể làm nó. Thầy chắc chắn rằng thầy có đủ chổ Như vậy nếu thầy có 7 đi đến 25, nó đi 3 lần. 3 lần 7 là 21. Các em có số dư là 4. Như vậy hãy nhìn. Như vậy dựa vào nó-- như vậy hãy viết lại nó-- như vậy 25 chia cho 7 bằng 3, số dư là 4. Như vậy dựa vào nó, nếu chúng ta viết ra một khung lưới, chúng ta có 3 hàng của 7 trước khi chúng ta có 25. và sau đó 25 nên nằm ở cột thứ 4. Vậy nếu nó nằm ở cột thứ 4, nó sẽ là thứ 5. Vậy ngày 25, dựa vào bài toán nhỏ chúng ta làm, là thứ 5. Hảy nhìn nếu nó thật sự hiệu quả vậy hãy đi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25. Thực vậy nó là thứ 5. Nhưng nó hoàn toàn hợp lý. các em có 7 hàng trong đó trước hàng mà nó có 25 VÀ sau đó ở hàng đó nó sẽ là lối vào thứ 4 vì các em có số dư là 4. 1, 2, 3, 4. Nó sẽ là thứ 5. Như vậy bây giờ chúng ta có đáp án cho câu hỏi này Ngày thứ 300 sẽ là gì? hãy chia 300 cho 7 và nhìn chúng ta có ở đâu. 7 đi đến 30 bốn lần. 4 lần 7 là 28. trừ, các em có 2. hạ 0 xuống. 7 đi đến 20 hai lần 2 lần 7 là 14. và sau đó chúng ta có số dư Và sau đó chúng ta quan tâm nhiều hơn về phần dư. 20-14 = 6. như vậy phần dư của chúng ta là 6. Như vậy nếu chúng ta nghĩ về ngày trong tuần là gì, trong hàng đó sẽ là lối vào thứ 6. Nó sẽ ở cột thứ 6. Sẽ có 42 hàng trên nó. Nhưng chúng ta quan tâm về lối vào nó ở hàng nào. Vậy ngày 300 sẽ là ngày thứ 6 trong tuần, cách mà chúng ta viết nó ra. Nó sẽ là thứ 7.