If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:56

Thuyết minh video

Chúng ta được hỏi là 10 lũy thừa 5 tương đương với cái gì. Chà, 10 lũy thừa 5 chính là lấy số 1 và nhân nó với 10 năm lần. Hãy thực hiện điều đó nào. Vậy đó là 3, 4 và 5. Vậy nó là 1 nhân với 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10. Chú ý nhé, 1, 2, 3, 4, 5. Và nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Chà, 1 nhân 10 bằng 10. 10 nhân 10 bằng 100. 100 nhân 10 bằng 1,000. 1,000 nhân 10 bằng 10,000. 10,000 nhân 10 bằng 100,000. Vậy cái này sẽ bằng 100,000. Giờ có lẽ các em đã chú ý là, mỗi lần ta nhân nó với 10, ta đang thêm một số 0 khác vào tích. Vậy nếu chúng ta nhân với 10 năm lần, chúng ta sẽ thêm năm số 0 vào tích. Vậy cơ bản cái này sẽ là 1 theo sau bởi năm số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy 10 lũy thừa 5 chính là 100,000. Hãy giải thêm một câu khác có chủ đề tương tự nhé. Tích 67 nhân 10 lũy thừa 5 sẽ có bao nhiêu số 0? Chà, có nhiều cách để suy luận bài này. 67 nhân 10 lũy thừa 5 chính là, cái này tương đương với-- các em có thể coi là 67 nhân... Và chúng ta có thể sử dụng cùng cách suy luận với bài toán trước. Vậy là 67 nhân 1 nhân 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10. Ta đã tìm ra chính xác cái này bằng bao nhiêu rồi. Nếu các em có 1 nhân với 10 năm lần, cái ở đây sẽ bằng với 1 theo sau bởi năm số 0. 1, 2, 3, 4, 5. Hay nó sẽ bằng với 100,000. Có nhiều cách để suy nghĩ về điều này. Nếu các em chỉ nhìn vào tích ở ngay đây, các em có thể nói, chà, 67 nhân 1 sẽ bằng với 67. Sau đó mỗi lần các em nhân với 10, các em sẽ thêm vào một số 0. Hay các em có thể nói rằng, chà, cái này chỉ bằng 67. Và chúng ta sẽ nhân nó với 10 năm lần, vậy chúng ta sẽ có năm số 0 ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Và cái này sẽ trở thành 6,700,000. Hay các em có thể suy nghĩ theo cách khác là-- cái này bằng với 67 nhân 100,000, vậy nó sẽ là 67, sau đó ta có năm số 0 ở đây. Một lần nữa, 1, 2, 3, 4, 5. Các em có cùng một giá trị. Hãy làm thêm một câu khác nhé. Thương của 5,700,000 chia cho 10 lũy thừa 3 sẽ có bao nhiêu số 0? Chà, ta đã biết 10 lũy thừa 3 bằng bao nhiêu rồi. 10 lũy thừa 3-- nó chính là 1 nhân 10 nhân 10 nhân 10, và bằng với 1,000. Vậy nếu ta chia cho số kia, nó cũng tương tự vậy. Cách khác để viết lại biểu thức này là... 5,700,000 chia cho 10 lũy thừa 3 chính là-- thầy có thể viết theo cách này. 5,700,000 chia cho 10 nhân 10 nhân 10. Ta có thể đặt một số 1 ở đây, nhưng thực sự nó không hề thay đổi giá trị, cái này tương đương với 5,700,000 chia cho 1,000. Các em nghĩ theo cách nào cũng được, mỗi lần các em chia cho 10, các em sẽ xóa đi một trong những số 0 ở đây. Vậy nếu các em chia cho 10 ba lần-- nếu các em chia cho 10 một lần, các em đang xóa đi một số 0. Chia cho 10 lần nữa, các em sẽ xóa đi số 0 khác. Chia cho 10 lần nữa, các em sẽ xóa đi số 0 khác. Các em sẽ còn lại 5,700. Hay suy nghĩ theo cách khác là, chà, nếu thầy chia cho một số có ba số 0, thầy sẽ xóa ba số 0 đi. Vậy nếu thầy xóa đi ba số 0, thầy sẽ còn lại 5,700. Giờ để thầy nói rõ hơn, thầy chỉ làm như vậy được bởi vì đây là 1,000. Nếu nó là 3,000 hay gì đó, thầy có thể coi cái này là 3 nhân 1,000. Như vậy thầy chỉ có thể triệt tiêu 1,000 với những số 0 này. Số 3 thầy phải chia riêng nó ra. Nhưng thầy đang chia cho chính 1,000. Thầy đang chia cho một lũy thừa của 10. Thầy có ba số 0 ở đây. Thầy có thể triệt tiêu nó với ba số 0 ở đây. Hãy giải thêm một câu nữa nhé. Ta chỉ cần làm một số bài. Và đây là những dạng câu hỏi mà các em có thể gặp trong bài tập. Khi 72.1 chia cho 10 lũy thừa 3, dấu thập phân di chuyển từ hàng... đến hàng... Trong bài tập này, các em có thể thấy dấu mũi tên ở đây. Hãy nhớ là, nếu các em nhân với-- và cái này là 10 lũy thừa 3, như vậy các em đang nhân với 1,000, các em sẽ có một số lớn hơn. Các em không thể có một số nhỏ hơn. Và mỗi lần các em nhân với 10, dấu thập phân sẽ di chuyển sang bên phải bởi vì các em đang có một số lớn hơn. Vậy các em sẽ di chuyển dấu thập phân. 72.1, nếu ta nhân nó với 10 một lần, thì ta sẽ di chuyển dấu thập phân một lần. Và ta sẽ có 721, cũng hợp lí thôi. 72 nhân 10 bằng 720. 72.1 nhân 10 phải bằng 721. Nhưng nếu ta nhân với 10 ba lần, ta sẽ di chuyển dấu thập phân không chỉ một, mà là hai, ba lần. Các em sẽ nói, chờ đã. Làm sao chúng em có thể di chuyển nó? Không có thứ gì ở đây cả. Các em sẽ ném một số 0 vào đây. Và các em sẽ có, nó sẽ bằng với-- vậy nó sẽ bằng với 72,100. Nhưng đề không hỏi ta điều đó. Đề chỉ hỏi ta làm điều đó như thế nào. Và ta thấy dấu thập phân đã di chuyển 3 hàng sang bên phải. Và chìa khóa chính yếu ở đây là các em sẽ có một số lớn hơn khi các em nhân với 10 ba lần, hay là nhân với 1,000. Hãy làm bài này. Khi chia 56 cho 10 lũy thừa 3, dấu thập phân di chuyển từ hàng... tới .... Chà, chia cho 10 lũy thừa 3 chính là chia cho 10 ba lần. Và mỗi lần các em chia cho 10, nó sẽ trở thành một số nhỏ hơn. Vậy 56, các em có thể thắc mắc dấu thập phân nằm ở đâu vậy? Chà, có một dấu thập phân ẩn ở đây. Các em chia cho 10 một lần, các em sẽ có một số nhỏ hơn. 56 sẽ trỏ thành 5 và gì đó, vậy nó sẽ chính là 5.6. Chia cho 10 một lần nữa, nó sẽ trở thành 0.56. Chia cho 10 một lần nữa, các em sẽ nói, chờ đã. Nếu chúng em cứ di chuyển dấu thập phân sang bên trái, chúng em đang di chuyển sang bên trái của cái gì vậy? Chà, các em có thể cho một số 0 vào đây. Như vậy các em di chuyển dấu thập phân ba hàng sang bên trái, các em còn lại 0.056. Và các em sẽ muốn đặt một số 0 ở đây để rõ ràng hơn. Nhưng điều ta đã làm ở đây là di chuyển dấu thập phân ba hàng sang bên trái ở trường hợp này. Và ta có một giá trị nhỏ hơn.