If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:14

Thuyết minh video

Trên đường đi từ trường về nhà hôm qua, Judy đã chạy nửa quãng đường. Sau đó Judy bỏ qua 1/4 quãng đường còn lại rồi đi bộ về đến tận nhà. Judy đã phải đi bộ hết 360 feet. Quãng đường từ nhà Judy đến trường bao xa? Và đề bài yêu cầu chúng ta viết đáp án với đơn vị là yard. Vậy thì sẽ hơi khó một chút. Ở trên đề bài cho 360 feet, nhưng lại yêu cầu kết quả viết bằng yard. Và chúng ta phải ghi nhớ rằng một yard bằng với 3 feet. Và để đảm bảo là không bị lộn, chúng ta sẽ chuyển các dữ kiện về đơn vị yard. Vậy 360 feet bằng bao nhiêu yard? Mỗi yard bằng 3 feet. Vậy chúng ta chỉ cần chia 360 feet cho 3. 360 chia 3 bằng 120 yard. Và giờ chúng ta có thể làm bài này với đơn vị là yard. Suy nghĩ thử nhé. Ta cần vẽ quãng đường từ trường về nhà của Judy. Thầy sẽ vẽ một đường thẳng minh họa cho quãng đường từ trường về nhà. Thầy sẽ cố gắng vẽ nó thật dài, để lát nữa thầy còn viết vào phần ở trong. Đây là trường. Còn đây là nhà. Đầu tiên đề bài nói rằng Judy đã chạy hết nửa quãng đường. Vậy thầy sẽ chia nó làm 2. Chia nó làm 2. Judy chạy hết nửa quãng đường. Đây là quãng đường mà Judy phải chạy. Một nửa của quãng đường tổng cộng. Tiếp theo, Judy bỏ qua 1/4 đoạn đường còn lại. Quãng đường còn lại là đoạn mà thầy chưa tô màu cam. Vậy thầy sẽ chia đoạn đường này ra làm bốn phần. Đây là một nửa quãng đường còn lại. Còn đây là 1/4, 2/4, 3/4. Chúng ta đã lấy quãng đường còn lại chia làm 4 phần. Và đề bài nói, Judy bỏ qua 1/4 quãng đường còn lại. Đây là quãng đường còn lại sau khi chạy. Judy đã bỏ qua 1/4 đoạn này. Sau đó thì Judy đi bộ về đến tận nhà. Quãng đường về nhà còn lại thì Judy đi bộ, nên đây là quãng đường Judy đã đi bộ. Và quãng đường này dài 120 yard. Vậy khoảng cách giữa nhà Judy đến trường bao xa? Có nhiều cách đề giải bài này. Đề bài nói về quãng đường còn lại sau khi chạy, đây chính là quãng đường đó quãng đường sau phần tô màu cam. Các em có thể thấy đoạn màu xanh này bằng 3/4 của quãng đường còn lại. 120 yard bằng 3/4 của quãng đường còn lại. Vậy số này bằng 3/4 quãng đường còn lại. Vậy mỗi 1/4 đoạn đường còn lại này dài bao nhiêu? Vì đây là 3/4, nên 1/4 sẽ bằng 1/3 đoạn này. 1/3 của 120 bằng 40. Vậy đoạn này bằng 40. Đây là 40. Đây cũng là 40. 40 cộng 40 cộng 40 bằng 120. Vậy đoạn này cũng bằng 40. Những số này đều viết dưới đơn vị là yard. Vậy đoạn đường còn lại sẽ bằng 40 nhân 4 bằng 160 yard. Vậy đây là 160 yard. Vậy cả quãng đường dài bao nhiêu? Đây là 160 yard, quãng đường còn lại sau khi Judy chạy, một nửa quãng đường tổng cộng. Vậy đây là 160 yard, vậy đoạn này cũng là 160 yard. Vậy 160 yard cộng 160 yard bằng bao nhiêu? Vậy quãng đường tổng cộng từ trường về nhà là 320 yard.