If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Convert units guided word problems (US customary)

Solve word problems that involve converting between US customary measures of distance, volume, and mass.
Sắp xếp theo: