If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Hình học

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Hình học với 9 câu hỏi này.

Về bài này

We're going to stick our toes into the proverbial waters of geometry! For those of you that are visual learners you'll love this topic. We'll examine all kinds of lines and shapes in the 1st, 2nd, and 3rd dimensions. Topics we'll cover include the coordinate plane, plotting points, quadrilaterals, parallelograms, trapezoids, and rhombi (plural for a rhombus). Start your engines!