If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:08

Thuyết minh video

Ở đây ta có 2 2/3 cộng 8 3/4 thầy khuyến khích các em dừng video lại và tự giải thử xem sao. Giờ hãy cùng làm với nhau nhé, các rất nhiều cách mà các em có thể giải bài này. Thầy sẽ giải theo các cách khác nhau. Vậy một cách là viết lại biểu thức này, vậy hãy viết lại 2 2/3 cộng, cộng 8 3/4. Cộng 8 3/4 và các em có thể thắc mắc là tại sao thầy lại viết như thế này? Chà, khi viết lại như thế này, ta sẽ dễ nhìn ra đây là phần phân số của hỗn số, và đây là phần số nguyên của hỗn số, và ta có thể cộng chúng tách biệt với nhau, nhưng trước khi bắt đầu cộng phần phân số của hỗn số, chú ý là ta có những mẫu số khác nhau ở đây. Ta có số 3 và ta có số 4, vậy ta nên tìm ra một mẫu số chung, chúng ta đã gặp bội số chung nhiều lần trước đây rồi, khi cộng các phân số với mẫu số khác nhau, một mẫu số chung tốt sẽ là bội chung nhỏ nhất của chúng, bội chung nhỏ nhất của 3 và 4. Chà, vậy nó sẽ là bao nhiêu? Hãy xét các bội số của 4. 4 không chia hết cho 3. 8 không chia hết cho 3. 12 ,thật ra, 12 bằng 4 nhân 3, vậy thầy có thể viết lại phần phân số này là một số với mẫu số là 12. Cái này sẽ bằng với, để thầy viết lại theo kiểu này. Thầy có thể viết lại là 2 và một số trên 12. Giờ số đó là số nào trên 12? Để đi từ 3 đến 12 ở mẫu số, ta nhân nó với 4, vậy ta cũng phải nhân tử số với 4. 2 nhân 4 bằng 8. 2/3 chính là 8/12, vậy 2 2/3 chính là 2 8/12, giờ ta có thể làm tương tự ở dưới này. 8 3/4 sẽ chính là 8 và một số trên 12. Để đi từ 4 tới 12 ở mẫu số, ta nhân nó với 3, vậy ta cũng phải nhân tử số với 3. 3 nhân 3 là 9, giờ ta có thể làm phép cộng rồi. Ta cộng rồi ta có gì nào? Ta có 8/12 cộng 9/12. Đó sẽ là 17, 17/12. Các em có thể nhận ra, 17/12, cái này lớn hơn hoặc bằng 1, đây là một phân số không thực sự, vậy ta có thể viết lại cái này, ta có thể viết lại nó là một hỗn số. Để thầy làm cho rõ ràng hơn. 17/12, hãy làm nó ở đây. 17/12 chính là 1 5/12. Sao thầy tìm ra được vậy nhỉ? 17 chia 12 được 1 lần, thầy dư ra 5. 17/12 chính là 1 5/12. Vậy thầy có thể viết lại 5/12 ở phần phân số, hay thầy có thể nói là, chỗ phân số ở trong số của ta, sau đó thầy gộp số 1 này, đặt nó ở cột số nguyên, và giờ thầy có thể lấy 1 cộng 2 bằng 3, cộng 8 bằng 11. Vậy ta có 11 5/12, 11 5/12. Vẫn còn cách khác mà ta có thể giải bài này. Chúng ta có thể bắt đầu từ đây, 2 8/12, và 8 9/12, ta có thể chuyển đổi chúng về dạng các phân số không thực sự, sau đó cộng các phân số này lại, sau đó ta có thể nói cái này cũng giống vậy, để thầy viết nó lại, xem nào, 2 chính là 24/12, cộng 8, sẽ bằng 32/12, vậy thầy có thể viết hỗn số ở trên là 32/12, rõ ràng là một phân số không thực sự, và thầy có thể viết lại hỗn số ở dưới này là, xem nào, 8 là có bao nhiêu số 12 nhỉ? Đó sẽ là 96/12 cộng thêm 9/12, và bằng 105/12. 105/12. Nếu điều thầy vừa làm trông có vẻ hỗn loạn, các em nên coi những video của Học viện Khan về chuyển đổi hỗn số thành các phân số không thực sự hay ngược lại, giờ thầy có thể cộng hai cái này lại, và thầy sẽ có gì nhỉ? 32/12 cộng 105/12, đó sẽ là 137, 137/12, và giờ nếu ta muốn viết lại thành hỗn số, ta có thể nói, OK, xem nào, 137 chia 12, 11 lần, vậy đây là 11 lần. 11 nhân 12 bằng 132, vậy các em còn dư ra 5, như thế đây là 11 5/12. Các em có thể làm một trong hai cách. Thầy nghĩ cách này, cách mà ta làm đầu tiên sẽ dễ dàng hơn vì các em không phải đau đầu với những con số lớn như 137, 105 và 32, các em chỉ phải giải quyết những con số đơn giản hơn. Nhìn xem, 8/12 cộng 9/12 bằng 17/12, nó chính là 1 5/12, sau đó các em có 1 5/12 cộng 2 cộng 8, nó sẽ ra 11 5/12.