If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:23

Thuyết minh video

Ta cần tìm ra 1/4 cộng 3/5 trừ 3/10 bằng bao nhiêu. Thầy khuyến khích các em dừng video lại và xem thử các em có thể tự giải ra không nhé. Được rồi, thầy cho rằng các em đã cố gắng làm rồi, hãy cùng giải với nhau nào. Điều đầu tiên các em thấy là những phân số mà thầy đang cộng và trừ này, chúng đều có mẫu số khác nhau. Vậy để cộng và trừ được dễ dàng, ta cần viết lại sao cho chúng có cùng mẫu số. Vậy điều ta phải làm là tìm bội số chung của 4, 5 và 10. Và như thầy luôn nói, ta có thể sử dụng bất cứ bội chung nào, nhưng sẽ đơn giản hơn nếu ta sử dụng bội số chung nhỏ nhất. Và một cách để tìm ra bội số chung nhỏ nhất là lấy số lớn nhất trong các số này xét các bội của nó và cứ tăng lên cho tới khi nào các em có thể tìm ra một số chia hết cho cả hai số còn lại. Ví dụ như, hãy bắt đầu với 10. 10 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 4. Vậy giờ ta tới 20. 20 chia hết cho cả 5 và 4, vậy bội số chung nhỏ nhất của 4, 5 và 10 là 20. Vậy hãy viết lại những phân số này là một số trên 20. Hãy bắt đầu với 1/4. 1/4 là bao nhiêu trên 20? Chà, để đi từ 4 tới 20, các em phải nhân với 5, các em cũng phải làm tương tự với tử số. Các em phải nhân nó với 5. 1 nhân 5 bằng 5. 1/4 chính là 5/20. 4 bằng 4 nhân 1, 20 bằng 4 nhân 5 Giờ điều gì sẽ xảy ra nếu thầy viết 3/5 thành một số trên 20? Để mẫu số đi từ 5 tới 20, ta phải nhân nó với 4, vậy các em cũng phải nhân tử số với 4. 3 nhân 4 sẽ bằng 12. Giờ ta sẽ trừ đi 3/10, nhưng làm sao để viết nó thành một số trên 20? Chà, để đi từ 10 tới 20, các em nhân mẫu số với 2, và nếu ta muốn có cùng phân số, ta cũng phải nhân tử số với 2. 3 nhân 2 bằng 6. Vậy cái này sẽ bằng gì nào? Chà giờ thầy có 5/20 cộng 12/20 trừ 6/20. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Có nhiều cách các em có thể suy nghĩ về vấn đề này. Các em có thể nói, cái này sẽ bằng, cái này sẽ bằng 5/20 cộng 12/20 cộng 12/20 trừ 6/20, trừ 6/20. Hay nghĩ theo cách khác, như cách mà thầy viết ở đây, 5 cộng 12 trừ 6, tất cả chia cho 20. Cái này sẽ thể hiện được có bao nhiêu phần của 20. Vậy cái này bằng bao nhiêu nào? Nó sẽ bằng những cái này, đếm trên 20, đây cũng là một cách nghĩ. Vậy 5 cộng 12 là 17 trừ 6 là 11. Vậy chúng ta có 11/20. Thầy có 5/20, thầy cộng vào 12/20 và thầy lấy đi 6/20, thầy sẽ còn lại 11/20. Hãy làm thêm một ví dụ nữa để luyện tập nhé. Ở đây thầy có 4/9 trừ 1/6 cộng 1/3. Cũng như hồi nãy, thầy khuyến khích các em dừng video và xem thử mình có thể tự giải bài này không. Giờ thầy muốn viết lại những phân số này sao cho chúng có cùng mẫu số. Và để tìm ra mẫu số chung, các em phải tìm ra bội số chung của 9, 6 và 3. Như thầy đã làm hồi nãy, thầy sẽ bắt đầu với số 9 và nói, được rồi, 9, nó không chia hết cho 6. Nó chia hết cho 3, nhưng như vậy là chưa đủ. Thầy muốn tìm bội số chung của 9, 6 và 3, bội số chung nhỏ nhất có thể được. Vậy hãy xét bội số tiếp theo của 9, ta có 18. 18 chia hết cho 9 và dĩ nhiên là chia hết cho 6 và 3. Vậy hãy lấy số 18 này. Chúng ta hãy viết lại những cái này là một số trên 18. 4/9 là bao nhiêu trên 18 nhỉ? Chà, 9 nhân 2 bằng 18, đó là điều thầy đã làm với mẫu số, vậy thầy cũng phải nhân tử số với 2. Cái này sẽ là 8/18. Giờ 1/6 là bao nhiêu trên 18? Để đi từ 6 tới 18 ở mẫu số, thầy phải nhân nó với 3, vậy thầy cũng phải nhân tử số với 3. 1 nhân 3 là 3. Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, 1/3 là bao nhiêu trên 18 đây ta? Chà, 3 nhân 6 là 18, 1 nhân 6 sẽ bằng 6. Hay các em có thể làm theo cách khác, các em có thể nói, 1/3 của 18 là bao nhiêu? Nó sẽ là 6. 1/6 của 18 là bao nhiêu? Nó sẽ là 3. 4/9 của 18 thì sao? Tính nhẩm trong đầu sẽ khó hơn một chút nhưng nó bằng 8/18 đấy. Cách nào cũng được, thầy vừa viết lại những phân số này, thầy đã viết lại với các màu tương ứng. Vậy cái ở đây chính là 8/18 trừ 3/18 cộng 6/18. Nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ là một số phần trong 18 phần, và nếu thầy có 8/18 trừ 3/18, đó sẽ là 5/18, cộng 6/18 sẽ bằng 11/18. Vậy là ta xong rồi.