If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép cộng và phép trừ

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Phép cộng và phép trừ với 9 câu hỏi này.

Về bài này

Let's begin our journey together in 5th grade with good ole fashioned arithmetic. Don't assume that this has to be boring...not at all! We're going to have fun as we learn about and practice adding, subtracting, multiplying, and dividing whole numbers and decimals. We know you're probably pretty comfortable with basic arithmetic, so we'll try to challenge you a little more in these tutorials!