If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:2:23

Thuyết minh video

Hãy lấy 7 chia 3. Và mình sẽ đưa ra khái niệm chia 3 tức là mình sẽ xem 7 chia thành mấy nhóm của 3. Vậy mình sẽ vẽ 7 hình-- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và mình tạo các nhóm gồm 3 hình. Chắc chắn mình tạo được 1 nhóm ở đây. Mình có thể tạo một nhóm 3 hình khác. Vậy mình có thể tạo được 2 nhóm gồm 3 hình. Sau đó thì mình không tạo được nhóm nào đủ 3 hình nữa. Mình có những hình thừa ra ở đây. Vậy ở đây mình có những thứ này bị dư ra. Đây là số dư của mình sau khi mình tạo nhiều bộ 3 nhất có thể. Và khi bạn thấy trường hợp tương tự như vậy, mọi người hay nói là 7 chia 3. Nào, mình có thể tạo 2 bộ 3. Nhưng nó không chia đều, hay nói cách khác là 7 không chia hết cho 3. Nó còn dư. Mình có một hình thừa ra. Mình có số dư là 1. Vậy có thể phát biểu là 7 chia 3 bằng 2 dư 1. Và nó đúng đấy. 2 nhân 3 bằng 6. Vậy bạn chưa được 7. Nhưng nếu bạn có thêm 1 số dư, 6 cộng số dư 1 bạn sẽ được 7. Hãy làm một bài khác nào. Chúng ta hãy lấy 15 chia 4. Để mình vẽ 15 hình-- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bây giờ, mình sẽ tạo các nhóm gồm 4 hình. Đây là một nhóm. Một nhóm 4 khác. Và một nhóm nữa. Vậy mình có thể tạo được 3 nhóm 4 hình. Nhưng mình không thể tạo được nhóm thứ tư đủ 4 hình. Nên mình dư 3 hình ở đây. Mình có một số dư là 3 ở đây. Mình còn dư 3. Vậy chúng ta có thể nói 15 chia 4 bằng 3 dư 3. 4 nhân 3 để được 15. Nhưng chúng ta mới được 12. 4 nhân 3 bằng 12. Để được 15, chúng ta phải dùng số dư. Chúng ta phải thêm 3. Vậy 15 chia 4, mình được dư 3. Nào, suy nghĩ một chút nhé làm một chút về phương pháp chia trên giấy. Nào giả sử mình có 4. Mình muốn lấy 75 chia 4. Phương pháp chia trên giấy thông thường. 7 chia 4 được 1. Nếu các em nhìn vào giá trị của hàng, chúng ta sẽ nói 70 chia 4 được 10 lần, bởi vì chúng ta đặt nó ở hàng chục. Và chúng ta có, 1 nhân 4 là 4. Nhưng thực sự, một lần nữa, vì nó ở hàng chục, nên thực ra là 40. Sao cũng được, chúng ta lấy 7 trừ 4. Chúng ta được 3. Đặt 5 xuống. Lấy 35 chia 4. Xem nào. 4 nhân 8 bằng 32. 4 nhân bằng 36. Vậy lớn quá. Chỉ được 8 lần thôi. 8 nhân 4 bằng 32. Các em lấy 35 trừ 32 bằng 3. And 4 doesn't go into 3 anymore. Vậy ở đây thầy dư 3. Thầy có 1 số dư 3. Vậy các em có thể nói 75 chia 4 bằng 18 dư 3.