If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:6:17

Thuyết minh video

Hãy nói về phép nhân với 10, 100, và 1000. Có một số quy luật khá thú vị đối với mỗi số trong những số này. Hãy bắt đầu với 4 nhân 10, một phép toán mà có thể ta đã thấy thoải mái hoặc đã biết trước. 4 nhân 10 sẽ tương đương với 4 chục. 4 chục Và 4 chục, một cách để thể hiện con số này là 10 cộng với một số 10 thứ hai, với một số 10 thứ ba và thêm cái thứ tư. Hoặc 4 số 10. Và giờ hãy đếm những số này, 10 cộng 10 bằng 20, cộng 10 bằng 30, cộng 10 bằng 40. Vậy kết quả của chúng ta là 40, hoặc số 4 với một số 0. Và đây chính là quy luật mà ta đã thấy trước đây. Khi ta nhân 10 lên 4 lần, ta sẽ giữ số 4 và thêm một số 0 đằng sau thể hiện rằng nó được nhân với 10. Một ví dụ khác của phép tính này có thể là cái gì đó như 8 nhân 10. 8 nhân 10 sẽ giống 8 số 10. Và lần này hãy đếm các số. Nếu ta đếm tám số 10, nó sẽ là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vậy là khi ta đếm được tám số 10, kết quả sẽ là 80, hoặc một số 8 với số 0 ở đằng sau. Phép nhân 10, khi ta nhân một số nguyên với 10, quy luật là ta sẽ thêm số 0 vào sau số đó. Hãy lấy những gì ta đã biết về phép nhân 10 và áp dụng nó với 100. Ví dụ như, 2 nhân 100. Có vài cách để giải phép tính này. Một cách là coi nó tương đương như 2 số 100. 2 số 100, tức là 100 cộng 100. Ta thực sự có 2 số 100 tổng cộng là 200, hoặc số 2 với hai số 0 ở sau. Giờ ta có hai số 0 ở cuối. Một cách khác để nghĩ về phép tính này là 2, 2 nhân 100, thay vì nói là nhân 100, ta có thể nói là nhân 10 nhân 10. Vì 10 nhân 10 bằng 100. Và 2 nhân 10, ta biết là một số 2 với số 0 ở sau, tức là 20, và 20 nhân 10 sẽ là 20 với số 0 ở cuối. Vì nhân 10 hai lần, ta thêm vào hai số 0. Và nhân với 100 chỉ là đơn giản vậy thôi. Chính xác là như thế. Nó là nhân với 10 hai lần Vậy là nếu khi nhân với 10 ta sẽ thêm một số 0, thì khi nhân 100, hoặc nhân 10 hai lần, ta sẽ thêm hai số 0 vào kết quả. Và ta có thể đi xa hơn và nghĩ đến hàng nghìn. Hãy thử phép tính 9 nhân 1000. Ta có thể nghĩ đến nó như 9 số 1000, và nếu ta có 9 số 1000, thì ta có 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, đó là số 5, 6000, 7000, 8000, 9000. Khi ta đếm số 1000 chín lần, kết quả sẽ là 9000. Hoặc nhìn vào những con số, một số 9, số nguyên có sẵn với ba số 0 đằng sau nó. Vậy 9 nhân 1000 là 9000, hoặc số 9 với ba số 0. Và ta có thể quay lại những gì ta làm lúc trước. Nghĩ về nó với những phép nhân 10 mà chúng ta đã giải, khi nhân 10 thêm một số 0, hãy nghĩ tới 1000 với những số 10. 1000 bằng 10 nhân 10 nhân 10. 10 nhân 10 bằng 100, và 10 số 100 là 1000. Vậy thay vì 1000, ta có thể viết 10 nhân 10 nhân 10. Chúng là tương đương. Và khi ta nhân một số với 10, ta thêm một số 0. Nhưng ở đây ta nhân với số 10 ba lần, nên ta sẽ thêm ba số 0. Hãy xem lại tất cả những điều này như 1 quy luật. Lấy số 7, và nhân nó với 10, với 100, và với 1000, và xem chuyện gì sẽ xảy ra. 7 nhân 10 sẽ là 7 với một số 0 vì ta có một số 10. 7 nhân 100 sẽ là 7 với hai số 0 vì 100 bằng 10 nhân 10. Đây là 7 nhân với 10 hai lần nên ta có hai số 0. Và 7 nhân 1000 sẽ bằng 7000, hoặc số 7 với ba số 0 vì 1000 bằng 10 nhân 10 nhân 10, hoặc ba lần số 10. Thế nên ta có một, hai , ba số 0. Từ đó ta có thể thấy quy luật ở đây. Khi nhân 10, số có một số 0, ta thêm một số 0 vào cuối số nguyên. Khi ta nhân một số nguyên với 100, số có hai số 0, thì ta sẽ thêm hai số 0. Và đối với số nghìn, khi nhân với 1000, ta sẽ thêm ba số 0 vào cuối số nguyên.