If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Phép nhân và phép chia

Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Phép nhân và phép chia với 18 câu hỏi này.

Về bài này

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ nhân và chia các số nguyên. Chủ đề này bắt đầu bằng cách nhân chia số có một chữ số, và dần dần sẽ đến các phép tính với số có nhiều chữ số. Chúng ta sẽ học về cách nhân chia có nhớ, về số dư, và sẽ giải các bài toán đố.