If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:37

Writing a number as a fraction and decimal

Thuyết minh video

Đề bài cho biết hình vuông lớn này tương ứng với 1 đơn vị. Hãy biểu diễn phần được tô màu dưới dạng phân số và số thập phân. Chúng ta có một hình vuông và chúng ta chia nó thành một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười phần bằng nhau. Mỗi cột này, hay mỗi hình chữ nhật đứng dọc này tương ứng với 1/10 vì nó đã được chia thành 10 phần. Vậy mỗi phần này là 1/10 và chúng ta đã tô màu một, hai, ba, bốn, năm, sáu trong số 10 phần đó. Vậy nếu thầy muốn biểu diễn nó dưới dạng phân số nó sẽ là 6/10, và nếu thầy muốn biểu diễn nó dưới dạng số thập phân, thầy có 0 đơn vị và 6/10, vậy ở dạng số thập phân nó chính là 0,6. Chúng ta cùng làm thêm vài ví dụ nữa nhé. Ví dụ tiếp theo. Thầy có một hình vuông lớn tương ứng với 1 đơn vị. Hãy biểu diễn phần được tô màu dưới dạng phân số và số thập phân. Ở đây ta có gì nào? Thầy có 10 hàng và trong mỗi hàng có 10 hình vuông. Tức là 10 nhân 10. Vậy là có tổng cộng 100 hình vuông ở đây. Tức là 1 đơn vị ban đầu đã được chia thành 100 phần bằng nhau. Vậy mỗi hình vuông nhỏ này tương ứng với 1/100. Và thầy đã tô màu một, hai, ba, bốn, năm ô vuông trong số 100 ô này, nói cách khác thầy có 5 trên 100. Biểu diễn dưới dạng phân số, thầy sẽ viết thành 5/100 và dưới dạng số thập phân, hàng đơn vị không có số nào... hàng phần mười cũng không có số nào mà chỉ có 5 ở hàng phần trăm thôi. Một vài ví dụ nữa nhé. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta... Biểu diễn vị trí của chấm màu xanh trên trục số dưới dạng phân số và số thập phân. Cùng xem nào. Đây là 2/10, đây là 3/10. Các em cũng có thể thấy đây là 0/10, 1/10, đây là 0, 1/10, 2/10, 3/10, và mỗi khoảng 1/10 này đã được chia thành 10 phần bằng nhau. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Vậy mỗi dấu gạch nhỏ này tương ứng với 1/100. Vậy chúng ta làm như sau bắt đầu từ 2/10 chúng ta đi tiếp một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy phần trăm. Vậy ta có thể xem điểm này như 2/10 cộng với 7/100. Đầu tiên thầy sẽ viết dưới dạng số thập phân trước. Chúng ta có 2/10 và 7/100. Nói cách khác, chúng ta có 27/100. Các em thử đếm xem. Và nhớ rằng mỗi đoạn này là 1/100. Vậy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 phần trăm. Và khi nhìn thấy con số này hầu hết mọi người sẽ không đọc là 2/10 và 7/100. Mà đọc là 27 phần trăm. Các em viết 27 phần trăm dưới dạng phân số thế nào đây? Chính là 27/100. 27 trên 100. Các em có thấy hứng thú với dạng bài tập này không? Thử làm thêm vài ví dụ nữa nhé. Hình vuông lớn này tương ứng với một đơn vị. Biểu diễn phần được tô dưới dạng phân số và số thập phân. Như chúng ta đã thấy, có 100 hình vuông nhỏ. Một hình lớn này được chia thành 100 phần nhỏ hơn bằng nhau. Vậy mỗi hình vuông nhỏ này tương ứng với 1/100 Vậy ta đã tô bao nhiêu phần trăm? Vậy ở đây ta có 10, 20, 21 phần trăm. Vậy dưới dạng phân số ta sẽ viết 21/100. Có nhiều khác để giải câu này. Nếu các em đã quen với nó, các em có thể làm theo cách sau, 2/10 bằng với 20/100, vậy ta có 2/10 và 1/100, hay 21/100. Cách khác nữa, hàng đầu tiên ở đây là 1/10, vậy hàng tiếp theo cũng là 1/10, tức là ta có 2/10, và ta lại có 1/100 ở đây. Vậy dù dùng cách nào, thì kết quả cũng là 21/100 hoặc 2/10 cộng 1/100.