If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:31

Thuyết minh video

Vẽ 0,6 trên một trục số. Ở dưới đây chúng ta có một trục số mà nó đi từ 0 tới 1 và nó được chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đoạn có khoảng trống bằng nhau. Những dấu tích này, là đánh dấu cho 10 khoảng trống tất cả trên đường đi từ 0 tới 1. Như vậy giữa bất kỳ 2 khoảng trống, chẳng hạn như, giữa dấu tích thứ nhất và thứ 2, có thể được đại diện bằng 1/10. Nó là 1, 1 của 10 khoảng trống bằng nhau. Nó là 1/10 của khoảng cách. Bây giờ con số mà chúng ta giả định để vẽ là 0,6. Số 6 này ở hàng phần mười, một cách khác mà chúng ta có thể đọc được số thập phân này là 6 phần 10, hoặc là phân số, 6/10. Như vậy nếu một trong số các khoảng trống đại diện 1 trong số 10 là khoảng trống bằng nhau, và chúng ta muốn 6/10, tiếp theo chúng ta cần di chuyển sáu của 10 khoảng trống bằng nhau, 6/10 của đoạn . 6 trong số 10 khoảng trống. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu từ đầu và đi tới 1,2, 3, 4, 5, 6. Và vẽ nó ngay tại đây với một điểm và nó sẽ là 6/10.