If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sử dụng biểu thức biểu diễn biến

Vấn đề

Trong chương trình dưới đây, ta đang vẽ một hình chữ nhật dựa trên biến w (ứng với tham số chiều rộng) và biến h (ứng với tham số chiều cao):
var w = 10;
var h = 50;
rect(200, 200, w, h);
Giả sử chúng ta muốn cho biến h phụ thuộc vào biến w, tức là giá trị của biến h sẽ thay đổi tương ứng khi giá trị của biến w thay đổi, sao cho giá trị của biến h luôn lớn gấp 5 lần giá trị của biến w. Vậy ta nên gán cho biến h biểu thức nào dưới đây?
Chọn 1 đáp án: